Skyrim

แฟนเกมออนไลน์ The Elder Scrolls 5: Skyrim พบดาบที่มีประโยชน์น้อยที่สุดในเกม ระบบการต่อสู้ใน Skyrim สามารถปรับแต่งได้อย่างมาก เนื่องจาก Gamer สามารถเลือกอาวุธและยุทโธปกรณ์ได้หลากหลาย นอกจากนี้ ผู้เล่นสามารถใช้คาถาต่าง ๆ ที่มีอยู่ใน Skyrim เพื่อสร้างความเสียหายจากระยะไกลหรือเพื่อจุดประสงค์ในการควบคุมฝูงชน The Elder Scrolls 5: Skyrim มีดาบและอาวุธที่มีประโยชน์มากมายอาจทำให้เกมง่ายเกินไป

Read More